มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญName :Prof.Prasert Thongcharoen
ตำแหน่ง :ประธาน
Position :President
เบอร์โทรศัพท์ :02-419-8342, 081-625-8080Tel : 02-419-8342, 081-625-8080
ที่อยู่ :

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพ ฯ 10700

Address : Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok 10700
อีเมล์ :siptc@mahidol.ac.thE-mail :siptc@mahidol.ac.th

ชื่อ : นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาทName :Dr.Sirisak Warintrawat
ตำแหน่ง :รองประธาน
Position :Vice President
เบอร์โทรศัพท์ :02-5903160, 081-9161860Tel : 02-5903160, 081-9161860
ที่อยู่ : กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Address : Department of Disease Control Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :sirisakw@health.moph.go.thE-mail :sirisakw@health.moph.go.th

 

ชื่อ : รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ Name :Dr.Tawee Chotpitayasunondh
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
Position :ad
เบอร์โทรศัพท์ :02-3548400, 081-8198172
Tel : 02-3548400, 081-8198172
ที่อยู่ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) 420/8 ถ.ราชวิถี พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400Address : Queen Sirikit National Institute of Child Health 420/8 Rajavithi Road Phayathai Ratvithi Bangkok 10400
อีเมล์ :ctawee@health.moph.go.thE-mail : ctawee@health.moph.go.th

ชื่อ : นพ.ลือชา วนรัตน์Name :Dr.Luecha Wanaratna
ตำแหน่ง :กรรมการ
Position :co
เบอร์โทรศัพท์ :02-590-1696, 081-823-6520
Tel : 02-590-1696, 081-823-6520
ที่อยู่ : สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 Address : สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
อีเมล์ :luecha@health.moph.go.th
E-mail :luecha@health.moph.go.th

 

ชื่อ : นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
Name :Dr.Rungrueng Kitphati
ตำแหน่ง :กรรมการและเลขานุการ
Position :co and Secretary
เบอร์โทรศัพท์ :02-951-0000, 081-989-1978
Tel : 02-951-0000 , 081-989-1978
ที่อยู่ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง 
นนทบุรี 11000
Address : Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :rungruengk@hotmail.com
E-mail :rungruengk@hotmail.com

 

ชื่อ : ภญ.ทัศนีย์ ล้อชัยเวช
Name :Khun Tasanee Lorchaivej
ตำแหน่ง :กรรมการ
Position :co
เบอร์โทรศัพท์ :02-590-7028, 089-612-3400
Tel : 02-590-7028, 089-612-3400
ที่อยู่ : กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ กองควบคุมยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000Address : Thai Drug Control Division, Food and Drug Administration Ministry of Public Health, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000
อีเมล์ :tasaneel@health.moph.go.th
E-mail :tasaneel@health.moph.go.th

 

ชื่อ : นายแพทย์ ชิษณุ พันธ์เจริญName :Dr. CHITSANU PANCHAROEN
ตำแหน่ง :กรรมการ
Position :co
เบอร์โทรศัพท์ :
Tel :  
ที่อยู่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์Address :  
อีเมล์ :
E-mail : 

 

ชื่อ : นายวีระชัย ธารมณีวงศ์
Name :Mr. Veerachai Tarnmaneewongse
ตำแหน่ง :กรรมการและเหรัญญิก
Position :Co and Treasurer
เบอร์โทรศัพท์ :085-6613177
Tel : 085-6613177
FAX.+66 (0) 23618105
ที่อยู่ : 199/31 หมู่บ้าน สีวลี ถ. กิ่งแก้ว-บางพลี บางพลีใหญ่ เขต บางพลี สมุทรปราการ
Address :199/31 Siwaree
 อีเมล์ : E-mail : 

 

ชื่อ : เภสัชกร เกียรติศักดิ์ เหลืองกำจรName :Mr. Kiattisak Luangkamchorn
ตำแหน่ง :กรรมการ
Position :co
เบอร์โทรศัพท์ :081-3750109
Tel : 081-3750109
ที่อยู่ : บริษัท Biogenetech จำกัด 18
ซอย อุดมสุข 37, สุขุมวิท , พระโขนง,
กรุงเทพ 10260
Address : Biogenetech Co., Ltd.18 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Rd., Bangjak, Prakanong BKK 10260 Thailand
อีเมล์ :kiattisakl@biogenetech.co.th
E-mail :kiattisakl@biogenetech.co.th

 


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.